رازهای آرامش و شادی در زندگی

راز چهارم:
برآرامش دروني تمركز كنيد


در دل توفان هم، آرامش نهفته است. مهم نيست كه در هر زماني از روز چه اتفاق بيفتد. هرچه مسايل به نظر مشكل و پردردسر بيايند و هرچه قدر هم كه بخواهيم كارهاي زيادي را در آن واحد انجام دهيم، بايد فقط به خلوتگاه درون خويشتن برگرديم و آرامش دروني پيدا كنيم. براي دسترسي به خلوتگاه دروني، چشم هايتان را ببنديد و روشنايي آرام و ملايمي را درون خود تصور كنيد.

اين فضا جايي است كه ضربان قلب شما به فرمان شما آرام مي تپد- به آن جا برويد. از دور دست، استاد معنوي تان از راه مي رسد؛ در گوشتان زمزمه مي كند: «هرجا مي توانيد خوبي كنيد، در هرچه مي توانيد، به هرشكل كه مي توانيد، هر وقت كه مي توانيد، به همه اشخاصي كه مي توانيد و تا زماني كه مي توانيد.» نور سفيدي فضاي دلتان را آرام مي كند، سپس بر اين آرامش حاصل شده تمركز كنيد.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید